19955
Pagalbos telefonas

Išmanioji televizija

Žiūrėk televiziją per kompiuterį, planšetę ar televizorių. Iki 14 d. kanalų archyvas!

Taisyklės

 

SAVITARNOS SVETAINĖS MANO SPLIUS NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Savitarnos svetainės MANO SPLIUS naudojimosi taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Splius, UAB (toliau – Splius) savitarnos svetainės MANO SPLIUS (www.manosplius.lt) (toliau – MANO SPLIUS) naudojimosi tvarką bei sąlygas.

1.2. Taisyklės yra privalomos visiems Splius klientams, siekiantiems naudotis ir naudojantiems MANO SPLIUS.

1.3. Klientas privalo perskaityti ir susipažinti su šių taisyklių nuostatomis. Registruodamasis MANO SPLIUS pirmą kartą, Klientas privalo nurodyti ar sutinka prisiimti šiomis taisyklėmis nustatytus įsipareigojimus. Paspaudus mygtuką „sutinku“ Klientas patvirtina, jog jis susipažino su Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis.

2. REGISTRACIJA MANO SPLIUS

2.1. SPLIUS suteikia Klientui prisijungimo vardą ir slaptažodį, kuriuos naudodamas Klientas prisijungia prie MANO SPLIUS ir ja naudojasi.

2.2. Klientas atlikdamas bet kokius veiksmus registruojantis MANO SPLIUS visiškai prisiima atsakomybę už juos bei jų pasekmes.

2.3. Splius turi teisę, be išankstinio perspėjimo, sustabdyti arba nutraukti Kliento registraciją MANO SPLIUS, jei yra pagrindo manyti, kad Klientas užsiima neleistina ir/arba neteisėta veikla arba registruojasi, siekiant neteisėtų bei su Taisyklėmis ir galiojančiais teisės aktais nesuderinamų tikslų.

2.4. Klientas, prisijungęs prie MANO SPLIUS turi teisę naudotis visomis MANO SPLIUS funkcijomis, pritaikytomis Klientams, įskaitant, bet neapsiribojant: (i) matyti išsamias elektronines sąskaitas už jam suteiktas paslaugas; (ii) priklausomai nuo užsakytų paslaugų pobūdžio matyti naudojimosi paslaugomis statistiką; (iii) peržiūrėti telefono ryšio paslaugų detalias (gaunamų ir siunčiamų skambučių detalizaciją); (iv) užsisakyti Splius paslaugas, nurodytas MANO SPLIUS; (v) matyti pateiktų užsakymų vykdymo būklę; naudotis kitomis MANO SPLIUS funkcijomis.

2.5. Slaptažodžio keitimas:

2.5.1. Klientas įsipareigoja pasikeisti Splius suteiktą pirminį slaptažodį, naudojamą prisijungimui prie MANO SPLIUS, pirmo prisijungimo prie MANO SPLIUS metu;

2.5.2. Klientas turi teisę savarankiškai keisti savo naudojamą slaptažodį prisijungimui prie MANO SPLIUS neribotą kartų skaičių;

2.5.3. Klientas įsipareigoja nedelsiant pasikeisti slaptažodį kilus bet kokio pobūdžio įtarimams, kad slaptažodį galėjo sužinoti ar panaudoti tretieji asmenys, neturintys teisių juo naudotis.

2.5.4. Klientas pamiršęs slaptažodį, naudojamą prisijungimui prie MANO SPLIUS, gali jį sužinoti svetainėje MANO SPLIUS pasirinkęs slaptažodžio priminimo nuorodą.

3. KLIENTO TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Klientas įsipareigoja tinkamai saugoti ir kitais būdais užtikrinti bei neatskleisti tretiesiems asmenims Splius suteiktų pirminių duomenų, naudojamų prisijungimui prie MANO SPLIUS, t.y. slaptažodžio ir prisijungimo vardo (toliau – prisijungimo duomenys), ir užtikrinti, kad jie būtų prieinami išimtinai tik jam ir netaptų žinomi jokiems tretiesiems asmenims.

3.2. Klientas įsipareigoja nedelsiant informuoti Splius apie prisijungimo duomenų praradimą ir/arba jų atskleidimą bet kuriam trečiajam asmeniui.

3.3. Klientas prisiima visą riziką ir atsakomybę už trečiųjų asmenų veiksmus MANO SPLIUS, atliktus pasinaudojus Kliento prisijungimo duomenimis, ir įsipareigoja įvykdyti visus įsipareigojimus, prisiimtus naudojantis Kliento prisijungimo duomenimis, įskaitant, bet neapsiribojant atsiskaityti už užsakytas paslaugas ir/arba prekes.

3.4. Klientas atsako už visus savo veiksmus, atliktus MANO SPLIUS, ir privalo tinkamai bei laiku vykdyti prisiimtus įsipareigojimus.

3.5. Klientas įsipareigoja nuolatos atnaujinti savo asmeninę informaciją (adresas, telefonas, el. paštas ir kt.) MANO SPLIUS.

3.6. Klientas įsipareigoja naudotis MANO SPLIUS tik teisėtais būdais ir tikslais, užtikrinant, kad naudojimasis MANO SPLIUS nedarytų žalos Splius bei tretiesiems asmenims, nesukeltų grėsmės Splius tinklo veikimui, jo vientisumui, patikimumui, elektroninių ryšių paslaugų suderinamumui, duomenų apsaugos užtikrinimui.

3.7. Klientas neturi teisės MANO SPLIUS naudoti su Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nuostatomis nesuderinamais tikslais ar joms prieštaraujančiais būdais, taip pat neturi teisės naudoti MANO SPLIUS Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų draudžiamai veiklai, šmeižiamojo, įžeidžiančio, grasinamojo pobūdžio ar visuomenės dorovės ir moralės principams prieštaraujančiai informacijai, kompiuterių virusams, masinei piktybiškai informacijai (spam) siųsti ar kitiems tikslams, kurie gali pažeisti kitų Splius paslaugų vartotojų teisėtus interesus.

3.8. Klientas įsipareigoja atidžiai perskaityti visus Splius per MANO SPLIUS teikiamus dokumentus ir informaciją. Pastebėjęs netikslumų arba neatitikimų Splius pateiktoje informacijoje ir/arba dokumentuose, Klientas turi nedelsdamas informuoti Splius apie neatitikimus.

3.9. Klientas turi teisę, bet kada raštu informavęs Splius, atsisakyti naudojimosi MANO SPLIUS.

4. SPLIUS TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Splius sudaro Klientui galimybes naudojantis prisijungimo duomenimis prisijungti prie MANO SPLIUS ir naudojant MANO SPLIUS užsisakyti bei naudotis Splius teikiamomis mokamomis ir nemokamomis paslaugomis.

4.2. Splius įsipareigoja Klientui pranešus apie prisijungimo duomenų praradimą ir/arba atskleidimą tretiesiems asmenims nedelsiant blokuoti galimybę prisijungti prie MANO SPLIUS naudojant prarastus Kliento prisijungimo duomenis, o Klientui suteikti naujus pradinius prisijungimo duomenis.

4.3. Splius turi teisę vienašališkai keisti ir/arba pildyti Taisyklių nuostatas, informuodama apie pakeitimus Splius tinklalapyje www.splius.lt ir/arba MANO SPLIUS. Taisyklių pakeitimai ir/arba papildymai įsigalioja nuo Taisyklių pakeitimuose ir/arba papildymuose numatyto termino. Jei Klientas nesutinka su Taisyklių pakeitimais ir/arba papildymais, jis turi teisę nutraukti naudojimąsi MANO SPLIUS. Jei Klientas po Taisyklių pakeitimų ir/arba papildymų įsigaliojimo toliau naudojasi MANO SPLIUS, laikoma, jog Klientas su Taisyklių pakeitimais ir/arba papildymais sutiko.

4.4. Splius turi teisę blokuoti prisijungimą prie MANO SPLIUS, kai 3 kartus iš eilės neteisingai suvedamas prisijungimo slaptažodis ir/ar įtarus neteisėtą trečiųjų šalių prisijungimą/naudojimąsi Kliento prisijungimo duomenimis. Apie prisijungimo blokavimą šiame punkte aptartais atvejais Splius informuoja Klientą trumpąja žinute (SMS) arba elektroniniu paštu, nurodytais registruojantis MANO SPLIUS.

4.5. Splius turi teisę apriboti Kliento galimybes užsisakyti paslaugas, teikiamas naudojant MANO SPLIUS, jei jų teikimas yra susijęs su kitomis Splius paslaugomis, kurių Klientas nėra užsisakęs.

4.6. Splius turi teisę vienašališkai, iš anksto neinformavus Kliento, apriboti Kliento galimybes naudotis MANO SPLIUS, jei Klientas nesilaiko Taisyklių arba kitų tarp Splius ir Kliento sudarytų sutarčių sąlygų ir/arba turi nepadengtų įsiskolinimų Splius ar naudodamasis MANO SPLIUS pažeidžia trečiųjų asmenų ar Splius teises bei teisėtus interesus.

5. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

5.1. Splius tvarkydama ir saugodama Kliento asmens duomenis įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

5.2. Kliento, registruojantis MANO SPLIUS, pateikti asmens duomenys saugomi ir tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu, šiomis Taisyklėmis bei kitais asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

5.3. Klientas sutinka, kad Splius registruotų (fiksuotų) visus Kliento veiksmus, atliekamus naudojantis MANO SPLIUS. Šie duomenys, esant reikalui, gali būti panaudojami įrodyti atitinkamų Kliento veiksmų atlikimą/neatlikimą.

6. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

6.1. Splius atsako už tinkamą Taisyklėse prisiimtų įsipareigojimų vykdymą. Tuo atveju, jeigu Taisyklėse numatyti SPLIUS įsipareigojimai buvo neįvykdyti arba įvykdyti netinkamai dėl trečiųjų asmenų kaltės, Splius už trečiuosius asmenis atsako tik tuo atveju, jeigu Splius pasitelkė šiuos trečiuosius asmenis Taisyklėse numatytų įsipareigojimų įvykdymui.

6.2. Splius neatsako, jei Klientas negalėjo naudotis MANO SPLIUS dėl to, kad neturėjo tinkamos kompiuterinės, programinės ar kitos įrangos, reikalingos MANO SPLIUS naudojimui, arba dėl to, kad ši įranga buvo sugedusi.

6.3. Splius už paslaugų, teikiamų naudojant jai priklausantį elektroninių ryšių tinklą, kokybę atsako vadovaujantis su Klientu pasirašytų sutarčių sąlygomis.

6.4. Splius neatsako už tai, kad dėl gedimų trečiųjų asmenų elektroninių ryšių tinkluose arba dėl kitų elektroninių ryšių paslaugas teikiančių asmenų kaltės Klientas negali naudotis MANO SPLIUS, arba dėl minėtų priežasčių informacija buvo prarasta, iškraipyta ir pan.

6.5. Klientas įsipareigoja atlyginti Splius nuostolius, atsiradusius dėl Splius programinės įrangos, suteiktų priemonių gadinimo, netinkamo ir/arba neteisėto naudojimo, ar pakeitimų, kitų neteisėtų Kliento veiksmų ar dėl naudojimosi MANO SPLIUS ne pagal Taisyklėse numatytą paskirtį bei sąlygas.

6.6. Splius neatsako už žalą, kurią Klientas patyrė dėl prisijungimo duomenų praradimo.

6.7. Splius neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus, atliktus pasinaudojus Kliento prisijungimo duomenimis iki to momento, kai Klientas informavo Splius apie savo duomenų, naudojamų registruojantis prie Splius sistemos, praradimą ir kai Splius sistemos administratorius turi galimybę blokuoti Kliento prisijungimą bei pakeisti Kliento prisijungimo duomenis. Šiame punkte aptartais atvejais, už trečiųjų asmenų veiksmus ir jais prisiimtų pareigų tinkamą vykdymą atsako Klientas.

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1. Klientas netenka teisės naudotis MANO SPLIUS, kai:

7.1.1. neturi nei vienos galiojančios sutarties su SPLIUS dėl SPLIUS teikiamų paslaugų;

7.1.2. Splius Taisyklių 4.6 punkte nustatytu atveju apriboja Kliento teises naudotis MANO SPLIUS;

7.1.3. Klientas MANO SPLIUS atlieka neteisėtus, gerai moralei ir/ar viešajai tvarkai prieštaraujančius veiksmus, arba veiksmus, kurie kelia žalą Splius ar tretiesiems asmenims.

7.2. Taisyklių 7.1 punkte nurodytais atvejais, Splius turi teisę nedelsiant be išankstinio pranešimo blokuoti Kliento prisijungimą prie MANO SPLIUS.

7.3. Šioms taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

7.4. Klientas, nesutinkantis su visomis Taisyklių nuostatomis, neturi teisės naudotis MANO SPLIUS.

KLIENTAS PAREIŠKIA, KAD YRA SUSIPAŽINĘS SU AUKŠČIAU IŠDĖSTYTOMIS SĄLYGOMIS, JAS SUPRATO, BESĄLYGIŠKAI SU JOMIS SUTINKA IR ĮSIPAREIGOJA JŲ LAIKYTIS.